Bestuur

Van de bestuurstafel

Tijdens de bestuursvergadering van 27 februari 2019 is er weer heel wat ter tafel gekomen, waarbij onder andere:

Financiën: ( Portefeuillehouder Menno)

Om de vereniging financieel gezond te houden is er veel inzet nodig van veel mensen. ( zie ook mijn opmerkingen bij “Activiteiten”). Om dit te bereiken zijn we onder andere bezig met sponsorwerving. Een van de belangrijkste aspecten daarvan is dat binnenkort ( maart) een potentiële sponsor komt met een kledinglijnvoorstel. Het gaat dan over een voorstel dat een groot aantal jaren zal beslaan. Hiermee sparen we geld uit, maar komt er niets extra binnen. Daarvoor zijn weer andere acties nodig. Ook hier wordt op diverse fronten aan gewerkt. Nadere informatie volgt zodra de afspraken gemaakt zijn.

PR en Communicatie: (Portefeuillehouder Suzette)

Sponsorwerving begint bij PR en Com. Hierin is dus al een aantal goede stappen gezet. Als het gaat om de interne communicatie blijkt dat leden niet (meer) op de hoogte zijn van de vastgestelde gedragsregels. Zo blijkt dat het regelmatig voor komt dat spullen in de zaal niet opgeruimd worden. Dat kan echt niet. We willen in een schone zaal beginnen, we moeten ook een schone zaal verlaten.

Technische zaken: (Portefeuillehouder Wouter)

Het komend seizoen gaat er het nodige veranderen:

Het opleiden van scheidsrechterlijk kader. Randvoorwaarden voor het opleiden van de scheidrechters is in samenwerking met de scheidsrechtercoördinator Astrid geregeld. Een aantal mensen heeft voor het eerst gefloten onder begeleiding van ervaren scheidrechter Nicolien. Hierbij hebben we teruggekregen dat we de begeleiding  centraal moeten gaan regelen.  Verdere uitwerking hiervan zal in het nieuwe schema van volgend jaar verder tot stand komen.

Het opleiden van technisch kader.   De voorbereidingen voor een interne cursus voor Coacheszijn in volle gang. In samenwerking met Sharon zullen leden die ook coachen dan wel willen gaan coachen bijgepraat worden. Onderwerpen als regels, opstellingen, wisselen en time-outs zullen daarbij aan de orde komen.

Teamindelingen  De nieuwe indelingen zijn naar de trainers gestuurd voor terugkoppeling. De reacties worden komende weken verwerkt in een concept teamindeling. Het streven is erop gericht om na de carnaval de teamindelingen richting leden gaat. TC wil graag de teams langs om daar ook feedback op te halen. We streven er naar om na de laatste competitieweek in de nieuwe samenstellingen te gaan trainen.  Al met al betekent dat wijzigingen in de teams. Een echte verenigingsmens begrijpt en accepteert dat en zet vervolgens zijn beste beentje weer voor.

Deze ingrepen zijn gebaseerd op de beleidsregel dat:

  1. het verenigingsbelang voorop staat,
  2. dat het teambelang boven het individueel belang gaat.
  3. dat daar waar mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele wensen.

Activiteiten ( Portefeuillehouders Petra en Peter)

Activiteiten helpen mee leden te werven en te behouden en daarmee de vereniging nog vitaler te maken. Daarnaast kunnen activiteiten ook extra inkomsten met zich mee brengen. De commissie heeft een aantal ideeën ter tafel gebracht om onze mooie vereniging nog aantrekkelijker te maken. Om dat alles te realiseren zijn echter wel veel handjes nodig. Met ander woorden: zonder de inzet van vrijwilligers kunnen diverse plannen en ideeën niet gerealiseerd worden. Daarom doe ik een beroep op allen om daar een steentje ( vooral tijd) aan bij te dragen. Ik noem enkele activiteiten: Het scholenproject, koningsdag, sponsoring via kopen bij Plus en de Sjors sportief.  Met inzet van velen kunnen dat een grote successen worden.  Doe dus mee en meldt je aan.

Druten, 28 februari 2019

Ton Perlo, voorzitter