Gedragsregels

Om volleybal bij onze- en andere verenigingen voor iedereen leuk te houden hebben we onderstaande
gedragsregels vastgesteld

1. Algemeen
a. Volleybal is een hobby voor iedereen. Houdt het gezellig tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.
b. Ga respectvol om met elkaar, ook als je van mening verschilt of ontevreden bent.
c. Volleybal is een teamsport. Probeer alle trainingen en wedstrijden bij te wonen.
d. Meld tijdig bij de trainer/coach en bij de aanvoerder van jouw team wanneer je bent verhinderd of niet kunt spelen (training of wedstrijd).
e. Kleedkamers worden netjes achterlaten. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
f. Blijf van andermans spullen af.
g. Schelden en pesten wordt niet getolereerd.
h. Spreek elkaar aan op wangedrag. Praat met elkaar als er een probleem is.

2. Trainingen
a. Alle spelers zorgen ervoor dat ze minimaal 5 minuten voor aanvang in de juiste kleding in de zaal aanwezig zijn. We storen daarbij geen lopende trainingen van andere teams.
b. De teams die de eerste trainingen krijgen hangen, indien mogelijk, voor aanvang van de training de netten op.
c. Tijdens de trainingen gaan telefoons en andere apparaten uit, tenzij de trainer anders aangeeft (maar laat de telefoon niet achter in de kleedruimtes!).
d. Wees stil als de trainer uitleg geeft of als een ander iets vraagt.
e. Doe actief mee met de trainingen.
f. Zorg na de training dat het materiaal weer allemaal is opgeruimd ook alle ballen.
g. Blijf na de training niet onnodig in de sporthal.
h. Stoor niet de trainingen van andere teams.
i. De aanvoerder zorgt dat de teamleden zich houden aan de gedragsregels.

3. Wedstrijden
a. Bij thuiswedstrijden zijn wij gastgever en ontvangen wij gasten. Gedraag je als gastheer/gastvrouw. Wees beleefd en behulpzaam.
b. Bij thuiswedstrijden zijn alle spelers minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd omgekleed aanwezig in de zaal.
c. Bij uitwedstrijden ben je te gast en vertegenwoordig je onze vereniging. Gedraag je netjes. Ook naar de tegenspelers en andere vrijwilligers (scheidsrechters etc.).
d. Bij uitwedstrijden ben je tijdig op het vertrekpunt.
e. Gedraag je netjes tijdens het vervoer.
f. De aanvoerder zorgt dat de teamleden zich houden aan de gedragsregels.

4. De trainers
a. zorgen dat zij minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn,
b. (of coaches) zorgen dat zij minimaal 45 minuten voor een wedstrijd aanwezig zijn,
c. (of coaches) zorgen, bij afwezigheid van de zaalbeheerder, afspraken wie de sporthal open maakt:
i. +/- 20min voor de training,
ii. minimaal 45 minuten voor de wedstrijd;
d. zorgen, wanneer zij zijn verhinderd, tijdig voor vervanging en communiceren dit met de aanvoerder.
e. zijn duidelijk herkenbaar door een trainingspak (vanaf 2017-2018 voorzien van logo Boemerang Komeet).
f. proberen op een positieve manier te coachen bij trainingen en wedstrijden.
g. zien erop toe dat iedereen goed met het materiaal om gaat.
h. zien erop toe dat al het materiaal, na gebruik, weer netjes wordt opgeruimd.

5. De aanvoerders
a. zijn het gezicht van het team,
b. zien erop toe de spelers zich netjes gedragen,
c. zien erop toe dat de door hun team gebruikte materialen netjes worden opgeruimd,
d. zien erop toe dat kleedkamer en sporthal netjes worden achtergelaten;

6. Seksuele intimidatie/ grensoverschrijdend gedrag
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid
aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde
doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding
geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval
zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de
sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van
seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is
de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter
die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is
betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij of zij dit spoedig
melden bij het bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon van de vereniging ( zie website voor
contactpersonen).
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
begeleider in de geest hiervan te handelen.
Nb. Onder begeleider wordt verstaan trainer/ coach/ ouder.